ફરાડી સક્કરપારા By Shyam Khanderiya

VOTE & SHARE

Let your favorite Recipe win

ફરાડી સક્કરપારા

(૧). સૌ પ્રથમ રાજગ્રા નો ૧ કિલો ફરાડી લોટ લ્યો. (૨). ૧૦૦ ગ્રામ ટપકીર નો લોટ લ્યો. ત્યાર બાદ અંદર ૨૫૦ ગ્રામ ખાંડ નાખો. (૩). ૧ ચમચો તેલ નું મોણ નાખો. (૪). ત્યાર બાદ લોટ બાંધી સક્કરપારા વળી લ્યો. અને સક્કરપારા નું કટીંગ કરી લો. (૫). ત્યાર બાદ સક્કરપારા ને તેલ માં તરો. (૬). તૈયાર છે. ફરાડી સક્કરપા
Read More

Serves

1 pepole

Cooking Time

20 minute

Meal Type

BREAKFAST

Rate This Recipe10

INGREDIENTS

  • 100 gm tikha

PREPARATION

  1. 1

    Oil .
0 Comments

Share Your Recipe

Upload your recipes and get maximum votes
to reach the leaderboard .

Upload Your Recipe nowView All Entries